ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next        กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแโมร่า ท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณกรรณนิกา  เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ การดำเนินตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯอันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริม    ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา  สถาบันการศึกษาองค์การพัฒนาเอกชน ในเขต 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวมทั้งวิทยากร และ      เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 65 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next      กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีคุณวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ การดำเนินตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯอันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริม   ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านการศึกษา  สถาบันการศึกษาองค์การพัฒนาเอกชน ในเขต 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งวิทยากร  และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 65 คน  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) […]