การอบรม “การยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและวิถีทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรม “การยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและวิถีทางเพศ” พร้อมทั้ง นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนโดยเฉพาะชุมชน LGBTQI+ โดยการส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสภาพ ความเท่าเทียมระหว่างเพศและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเริ่มต้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางเพศในหมู่เยาวชนและสังคมโดยรวม ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาผู้นำที่สามารถให้ความช่วยเหลือและป้องกันผู้ที่เผชิญกับความรุนแรง การตีตรา การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ผู้บริหาร วิทยากร ล่ามภาษามือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

“พม.” ร่วมจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024”

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next           วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา14.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ย้ำรัฐบาลจะร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศสำหรับวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะมีการเฉลิมฉลองตลอดเดือนมิถุนายน ด้านนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางวรรณภา  สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024” และเดินขบวนพาเหรด พม. Pride           นายธนสุนทร กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พม. ได้เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเทศกาลต้อนรับ  […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ และผลการประเมินของทุนหมุนเวียน          ณ วันสิ้นบัญชีสำหรับทุนหมุนเวียนที่ประเมินผลตามปีงบประมาณ(ผลสิ้นปีบัญชี 2566 ฉบับสมบูรณ์) โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก สามารถDownloadสื่อประชาสัมพันธ์จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ…ได้ที่ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1I9HqTuqu4AbYI6Z3G75Iwohmu2aXQQCD?usp=sharing

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next   วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายภาคประชาชน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กลับหน้าหลัก ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายภาคปประชาชน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและผลการดำเนินงาน      ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือเมษายน – สิงหาคม 2567

การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ. …

กลับหน้าหลัก การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเพศ พ.ศ. … เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฏหมาย คลิกเลย แบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzY1MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= บันทึกหลักการและเหตุผลร่าง พรบ. การรับรองเพศ พ.ศ. … และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://drive.google.com/…/1xj9DFm517u3Wo7wqhCXbR2Rhnnr… ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 67 – 6 พ.ค. 67 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6757 Facebook Twitter Line

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qSAAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt?usp=sharing สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2659 6745 – 6 Facebook Twitter Line

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qSAAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt?usp=sharing สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6745 – 6 Facebook Twitter Line