ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ลงนามประกาศใช้ ประกาศศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับเงินสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินและการทำสัญญารับเงินสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถาม โทร. 0 2659 6745-6 Download