ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมครอบครัวครัวสุขสันต์ ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พม. โดย สค. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่องค์กรแห่งการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดปัตตานี

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำโดย อ.อุษณี กังวารจิตต์ และศ.ดร.อัญชลี มีมุข ร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดปัตตานี ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวสุชาดา รุ่งเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไก ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาคผลักดัน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ และสามารถนำมุมมองมิติระหว่างเพศไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 60 คน ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยนางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในะหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 11 มกราคม 2565 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมะระหว่างเพศ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ  14 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไกในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาคผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่และสามารถนำมุมมองมิติระหว่างเพศไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก จำนวน 60 คน ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 9/2564

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 14 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2564 และขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีบัญชี 2564 พร้อมกับนำหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ไปพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference App Zoom ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด