the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.                                                                                                            ณ ห้องประชุม (DWF War Room) ชั้น 12 บี อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                    แขวงคลองมหานาค กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Video Conference App Zoom

Date

Mar 21 2022
Expired!

Time

All Day