บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ​ มิติหญิงชาย ความแตกต่างบนความเหมือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Gender Development similarities and differences National Statistical Office Office of Women’s Affairs and Family Development