the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนผังการยื่นข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

หมายความว่า การกระทําหรือไม่กระทําการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ โดยกําเนิด


แผนผังการยื่นข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558