the_logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อรองรับการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

READ MORE »