ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไกในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาคผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่และสามารถนำมุมมองมิติระหว่างเพศไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก จำนวน 60 คน ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 9/2564

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 14 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2564 และขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีบัญชี 2564 พร้อมกับนำหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ไปพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference App Zoom ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำโดย อ.อุษณี กังวารจิตต์ ศ.ดร.อัญชลี มีมุข และ อ.สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย. 64ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมกลุ่มเยาวชนแกนนำระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาในทุกเพศสภาพให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับทุกเพศสภาพตลอดจนเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการตีตราการเลือกปฏิบัติ การกระทำความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุแห่งเพศสภาวะ อันมีมิติที่หลากหลาย ทั้งสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยนำเอาสาระสำคัญพระราชบัญญัติความ เท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558มาใช้ในการจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในสังคมและสร้างกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมให้เป็นอาสาสมัครภาคประชาสังคมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยพัฒนากลไกแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมของเพศในชุมชนของกลุ่มเยาวชนแกนนำต่อไปในอนาคตต่อไป ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)