ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 4/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next         วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Application Zoom นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 4/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบการพิจารณโครงการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่าน Application Zoom คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

อบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างรเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รองรับการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)