ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next                   วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณธนสุนทร สว่างสาลี  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงาน การผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Inter pride World Conference พิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 2/2567 พิจารณาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี คุณสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา […]

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next    วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน   ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน อันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ในเขต 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว […]