ภาพรวม ต้นแบบบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ภาพรวม ต้นแบบบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ธรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ธรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ทักษิณ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ทักษิณ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อเด็คโก้ องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อเด็คโก้ องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต.เหมืองหม้อ อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต.เหมืองหม้อ อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ

ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวีถีแห่งเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีศารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ SDG เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังแก่สตรีและเด็ก SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls

อื่นๆ

อื่น ๆ บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ สรุปจำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ปี 2553 – 2563 จำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. จำแนกตามปี /ประเด็นที่ร้อง /เพศ/การรับพิจารณา

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ สปอตโฆษณาและสารคดีที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์

บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ​ มิติหญิงชาย ความแตกต่างบนความเหมือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Gender Development similarities and differences National Statistical Office Office of Women’s Affairs and Family Development