อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

Previous Next วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนา วิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับ สค. และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้แทนกองในสังกัด สค. ที่เคยเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next      วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนัก เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างความตระหนักเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมขึ้น โดยมี อนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว    ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สค. (DWF War Room) ชั้น 12 บี กรมกิจกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค.(DWF meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และระบบ Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2565 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ประจำปี 2565 รวมถึงการติดตามระบบการบริหารจัดการ  ที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ ประจำปี 2565 โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไก ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กร สวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาค และสามารถนำมุมมองมิติเพศภาวะไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมขององค์กรได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน จำนวน 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

อบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ชั้น 3 นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหาร ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)