การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ. …

กลับหน้าหลัก การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเพศ พ.ศ. … เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฏหมาย คลิกเลย แบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzY1MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= บันทึกหลักการและเหตุผลร่าง พรบ. การรับรองเพศ พ.ศ. … และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://drive.google.com/…/1xj9DFm517u3Wo7wqhCXbR2Rhnnr… ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 67 – 6 พ.ค. 67 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6757 Facebook Twitter Line

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qSAAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt?usp=sharing สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2659 6745 – 6 Facebook Twitter Line

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qSAAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt?usp=sharing สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6745 – 6 Facebook Twitter Line

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next                   วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณธนสุนทร สว่างสาลี  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงาน การผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Inter pride World Conference พิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 2/2567 พิจารณาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี คุณสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา […]

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next    วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน   ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน อันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ในเขต 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว […]

สค. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา รุ่งเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวแทน นางสาวกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ในประเภท รางวัลการพัฒนาดีเด่น และรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานดีเด่น เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ […]

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room  ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณอุษณี กังวารจิตต์     เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนแบบติดตามและประเมินผลโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการของกองทุนฯ        แก่หน่วยงาน/องค์กร โดยมีอนุกรรมการฯ ผู้บริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว    ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next            วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2567 พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) พิจารณา (ร่าง) การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนฯ ประจำปี 2567 และติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2566 – 25 มกราคม 2567) โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ […]

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting   นางสุดา สุหลง รองอธิบดี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรอบการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)