ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่าน Application Zoom คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

อบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างรเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รองรับการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศครั้งที่3/2566ผ่านระบบZoomMeetingวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคม ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการอบรมการผลิตสื่อฯ เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อฯ และพิจารณาผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดตามที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกำหนด โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

กิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (Gender Fair 2023) พร้อมนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Innovation for Gender Equality) และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ 17 องค์กร ที่มีความมุ่งมั่นในการนำแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบกิจการ และร่วมสื่อสารให้ประชาชนตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านช่องทางต่างๆ โดยมี    ผู้บริหาร พม. เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตประจำประเทศไทย ผู้บริหาร UN Women ผู้บริหาร UNFPA ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2-2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next            วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ อนุมัติการขยายเวลาดําเนินโครงการ โดยมี   คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการครั้งที่ 2/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการครั้งที่ 2/2566วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงานและองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

กลับหน้าหลัก กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6596745-6