ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2-2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next            วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ อนุมัติการขยายเวลาดําเนินโครงการ โดยมี   คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการครั้งที่ 2/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการครั้งที่ 2/2566วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงานและองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

กลับหน้าหลัก กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6596745-6

วิดีโอย้อนหลังการอบรมการผลิตสื่อฯ และรายละเอียดวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

กลับหน้าหลัก ดูการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLA72VM7t4eDXc6005BjoKoNMSMsgUO5jM ลิ้งค์(เอกสารการส่งผลงาน+สไลด์อาจารย์+คณะกรรมการพิจารณาผลงาน+หลักเกณฑ์การประกวด)https://drive.google.com/drive/folders/1JMoxbpk5PMW8JAX7B1yeE5rlhEL7xcm8?usp=sharing

อบรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม Salerno ชั้น 4 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสาระสําคัญของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสามารถผลิตสื่อที่มีเทคนิคและเนื้อหาความเท่าเทียมระหว่างเพศ อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และไม่นําเสนอเนื้อหาหรือ ใช้ภาษาที่สร้างอคติทางเพศ หรือเป็นการผลิตซ้ำ การสร้างภาพเหมารวมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกองทุนฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิ เครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณเคธี่ ประสิทธิ์ สุหงษา จากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย เพื่อสิทธิมนุษยชน มาเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ วันที่ 5-6 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจากวิทยากรเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ได้แก่ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไก ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กร สวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาค และสามารถนำมุมมองมิติเพศภาวะไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมขององค์กรได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน จำนวน 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

อบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ชั้น 3 นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหาร ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

สค.จัดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    ของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ      ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง        ของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง (พม.) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม DWF War Room ชั้น 12 บี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รอบที่ 2/2565 โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)