ติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำโดย อ.อุษณี กังวารจิตต์ ศ.ดร.อัญชลี มีมุข และ อ.สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย. 64ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมกลุ่มเยาวชนแกนนำระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาในทุกเพศสภาพให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับทุกเพศสภาพตลอดจนเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการตีตราการเลือกปฏิบัติ การกระทำความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุแห่งเพศสภาวะ อันมีมิติที่หลากหลาย ทั้งสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยนำเอาสาระสำคัญพระราชบัญญัติความ เท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558มาใช้ในการจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในสังคมและสร้างกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมให้เป็นอาสาสมัครภาคประชาสังคมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยพัฒนากลไกแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมของเพศในชุมชนของกลุ่มเยาวชนแกนนำต่อไปในอนาคตต่อไป ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)