the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ลงทะเบียน/แบบประเมินออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม​

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ: ผู้ขอรับการชดเชยและเยียวยา


แบบประเมินความพึงพอใจ: ผู้ขอรับการชดเชยและเยียวยา


แบบประเมินความพึงพอใจ: หน่วยงานที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุน


แบบประเมินความพึงพอใจ: หน่วยงานที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุน


แบบประเมินความพึงพอใจ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จัดโดยกองทุนฯ)


แบบประเมินความพึงพอใจ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จัดโดยกองทุนฯ)


แบบประเมินความพึงพอใจ: สำหรับหน่วยงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น (ศูนย์เรียนรู้ฯ และ สนง.พมจ.)


แบบประเมินความพึงพอใจ: สำหรับหน่วยงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น (ศูนย์เรียนรู้ฯ และ สนง.พมจ.)