ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศครั้งที่3/2566ผ่านระบบZoomMeetingวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคม ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการอบรมการผลิตสื่อฯ เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อฯ และพิจารณาผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดตามที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกำหนด โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)