ม.ทักษิณ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ทักษิณ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อเด็คโก้ องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อเด็คโก้ องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต.เหมืองหม้อ อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต.เหมืองหม้อ อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ

ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวีถีแห่งเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีศารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ SDG เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังแก่สตรีและเด็ก SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls

อื่นๆ

อื่น ๆ บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ สรุปจำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ปี 2553 – 2563 จำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. จำแนกตามปี /ประเด็นที่ร้อง /เพศ/การรับพิจารณา

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ สปอตโฆษณาและสารคดีที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์

บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ​ มิติหญิงชาย ความแตกต่างบนความเหมือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Gender Development similarities and differences National Statistical Office Office of Women’s Affairs and Family Development

งานวิจัย-สำรวจ

งานวิจัย – สำรวจ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในที่ทำงาน ​ ดร.ชีรา ทองกระจาย​ ความลักลั่นของกฎหมายภายใต้ระบบคิดแบบทวิเพศฯ ดร.ชีรา ทองกระจาย เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก จารุวรรณ คงยศ ประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่ พรพิรินทร์ อินโส ครอบครัวเควียร์ พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน อาทิตยา อาษา Exploring the Transnationality of Gender Mainstreaming Discourse in Humanitarian Response for Refugees in Mae Sot District, Thailand ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง การสำรวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การสำรวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐระยะที่ 1 ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐระยะที่ 1 เส้นทางสายน้ำนมแม่ ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่ เพื่อแลกกับรายได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน​ เส้นทางสายน้ำนมแม่ ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่ […]

สรุปจำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563 หากท่านคิดว่ากำลังเป็นผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และต้องการความเป็นธรรม สามารถยื่นคำร้องได้ที่… กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : 255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งทางไปรษณีย์ ถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : 255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail : gidentity3@gmail.com สอบถาม 02-6427745 (กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ)   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]