the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ มีเป้าหมาย แนวทาง แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ชัดเจน กองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แผนระยะ 3 ปี) ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ขึ้น โดยมีรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำข้อมูลมาทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าประสงค์

  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

  • ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม (NGO) และหน่วยงานทางด้านการศึกษา มีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

  • มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน
  • มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน