นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สค. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติรวมทั้งมาตรฐานการทำงาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน โดยบุคลากรทุกระดับของ สค. จะสามารถนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบำยการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

  • เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไป

1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิด  การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐสังคมสิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด

3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ