the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปี 2563 – 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าประสงค์

  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กลยุทธ์

  • สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ มีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

  • หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลยุทธ์

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

  • มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน
  • มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน
  • ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  • พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการกองทุน