the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี 2566-2570

    แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2566 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี ประจำปี 2566 – 2570 ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แผนปฏิบัติการ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) สถานะการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ในการกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อนำไปจัดทำเป็น TOWS Metrixและนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ มาสังเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำไปกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นกองทุนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1  พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงสิทธิองค์ความรู้ กฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครอง และเยียวยาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าประสงค์ (Goal)

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์ที่ 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ