กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์การ และบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง