the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าประสงค์

  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจน ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าประสงค์

  • หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

  • มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน
  • มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน