the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ

เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ    พ.ศ. 2562 – 2564 และกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2564 จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(1) เพื่อให้กระบวนการทำงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว

(2) เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ ตรวจสอบได้

(3) เพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีผลการดำเนินงานบบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ภารกิจที่ 1 การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ปัจจัยความเสี่ยง : ผู้เสียหายไม่ประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ในรูปแบบของตัวเงิน
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง : รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ จัดทำเป็นฐานข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ภารกิจที่ 2 การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ปัจจัยความเสี่ยง : การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนโครงการยังไม่ทั่วถึง
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนเน้นเฉพาะกลุ่ม โดยเริ่มจากสถานศึกษา

ปัจจัยความเสี่ยง : ผู้ขอรับเงินสนับสนุนขาดข้อมูลความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง :
  • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
  • พัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากร

ปัจจัยความเสี่ยง: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง : ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

  • มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน
  • มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน