the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

บริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกองทุนฯ ให้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กองทุนฯ บรรลุภารกิจตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทุนฯ ที่กำหนดไว้

เป้าประสงค์

  • กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

เป้าประสงค์

  • กองทุนฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ

เป้าประสงค์

  • กองทุนฯ มีแผนการบริหารอัตรากำลังที่สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

  • บุคลากรกองทุนฯ ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน
  • กองทุนฯ มีกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรมและ ตรวจสอบได้
  • กองทุนฯ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี