the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2564 

 

วิสัยทัศน์

บริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกองทุนฯ ให้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กองทุนฯ บรรลุภารกิจ ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่กำหนดไว้

เป้าประสงค์

  • กองทุนฯ มีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตรากำลังกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ