the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,800,000 บาท)

วิสัยทัศน์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

 1. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (งบประมาณร้อยละ 60)
  1. การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (งบประมาณร้อยละ 35)
  2. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม (งบประมาณร้อยละ 25)
 2. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (งบประมาณร้อยละ 40)
  1. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ (งบประมาณร้อยละ 30)
  2. การบริหารกองทุนฯ (งบประมาณร้อยละ 10)

เป้าหมาย

 1. การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
 2. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม
 3. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ
 4. การบริหารกองทุน