the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2566-2570

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ มีเป้าหมาย แนวทาง แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ชัดเจน กองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แผนระยะ 5 ปี) ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

เป้าประสงค์

  • ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
  • บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยนเหลือตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าประสงค์

  • พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม
  • สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลท่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เป้าประสงค์

  • มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมความเท่าเทียม    ระหว่างเพศ
  • หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีศักยภาพและร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

  • มีระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่มีประสิทธิภาพ
  • บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  • มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ