the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2563

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง

การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการกองทุน ระยะ 5 ปี 2566-2570      และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

  • การช่วยเหลือ คุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
  • การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เป้าหมาย

  • การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
  • การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม
  • การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  • การบริหารกองทุน