the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2565

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 – 2565 มีการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    กับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 – 2564รายงานการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง  มาวิเคราะห์ในการกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อนำไป
จัดทำเป็น TOWS Metrix และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ มาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อจัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำไปกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ (Mission)

  • พันธกิจที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงสิทธิองค์ความรู้ กฎหมาย เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และเยียวยาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Goal)

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์ที่ 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ