the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นโยบายและแผนงาน

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 – 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแผนงานสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลและตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แนวทาง

แนวทางที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะและความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย
แนวทางที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง
เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์ที่ 3: กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ